Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De overeenkomst tussen Life.Switch Personal Training en de deelne(e)m(st)er wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst loopt af wanneer het aantal trainingen (credits), zoals overeengekomen is bereikt, of wanneer de afgesproken duur van de overeenkomst is overschreden. 
 • Wanneer de overeengekomen einddatum is verstreken vervallen de overige lessen die tussen de overeengekomen periode niet zijn gebruikt. 
 • Het overeengekomen tarief is inclusief kluishuur. 
 • Deelne(e)m(st)er verklaart het door Life.Switch Personal Training vastgesteld huishoudelijke regelement te zullen naleven, zulks met het oog op de orde en discipline. 
 • Trainen c.q. gebruik van accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. Kosten voortvloeiende uit ongeval of letsel komen daarom voor eigen rekening. Deelne(e)m(st)er zal daarom afzien van alle rechten tot het instellen van eigen schadeclaims tegen Life.Switch Personal Training. Voor het in ongerede raken van kleding en voorwerpen is Life.Switch Personal Training nimmer aansprakelijk.
 • Deelne(e)m(st)er is gehouden aan gestipte betaling van de aan Life.Switch Personal Training toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering verzonden. 
 • Life.Switch Personal Training houdt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Life.Switch Personal Training behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen. Deze wijzigingen worden tijdig gepubliceerd. 
 • Als er een wijziging dient plaats te vinden in de abonnementsvorm, dient deelne(e)m(st)er dit zelf aan te geven aan een medewerker, waarna dit bij akkoord wordt doorgevoerd.
 • Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Life.Switch Personal Training uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken ter invoer in ons ledensysteem Moneybird/Virtuagym/Mollie. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan hebben wij toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig. Wij gaan hier uiteraard vertrouwelijk mee om en zullen deze alleen gebruiken voor het hiervoor genoemde. Wij zullen uw gegevens niet aan derde verstrekken. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. 

Huishoudelijk reglement 

 1. Houd je aan de algemeen geldende sociale gedragsregels;
 2. Wanneer een training niet door kan gaan, vermeld u dit 24 uur voor aanvang van de training, bij de desbetreffende trainer;
 3. Overleg doktersverklaring bij tijdelijk stopzetten of opschorten van je lidmaatschap;
 4. Gebruik een schone, voldoende grote handdoek op de toestellen;